Forside,  Otterøy Kulturforum

Innspill angående Otterøy bo- og velferdssenter

Rådmann Gunnar Lien har bedt om tilbakemelding på hva vi vil bruke bygget som tidligere huset Otterøya bo- og servicesenter til. Onsdag 3. juni ble det derfor avholdt et folkemøte i regi av Otterøy Kulturforum. Det er tydelig at dette har engasjert da tilbakemeldingene har vært mange.

SMS: Tilbud til dei demente i kommunen. Ja til aksjeselskap som overtar eigedomen. Drosjeløyve til Otterøya, tilknytta Heimen. Matservering. Dagtilbud ­ for alle som ønsker å benytte seg av det. Kommunen kan kjøpe tenester av oss. Viktig at heimen kan huse pleie og omsorg.

MAIL: Namsos Kommune kan søke om prosjektpenger , folkehelsemidler ­ så kan det drivast som “Folkehelseheimen” med fokus på friskliv, folkehelse, mestring, sosialt, helsestasjon for eldre, aktiviteter for unge og eldre saman frå land og by ­ skule og barnehage. Rekreasjon og flotte turmuligheiter med base på Otterøya, drive av ulike grupper helsepersonell/anna personell utifrå behov. Diverse kurs i forhold til mestring, individuell veiledning, gruppeveiledning, felles turar. Folkehelse og frivillighet!

SAMTALER: Dagsenter. Samling av ulike aktiviteter som vi treng på øya: fotpleie, frisør, fysioterapi. Treningsrom i kombinasjon med fysioterapi. Rehabiliteringssenter. Barnehage i kombinasjon med eldresenter. Barnehage. Eit hus for allle aldersgrupper. Vekentleg salg av tradisjonsmat/middag ved frivillige lag og organisasjonar. Næringshage. Samle næringsliv. Utleie til flyktningefamilie

Folkemøte 03.06.15:
Skriftlige svar fra (10) Fokusgrupper

Spørsmål:

 1. Tankar omkring aksjeselskap og overtagelse av bygget?
 2. Forslag til bruk av bygget ­ også inntektsgivande aktivitet?
 3. Forslag til kva Otterøy Kulturforum skal jobbe med vidare framover ­ til Otterøyas interesse.

Gruppe 1:

 1. Flertallet i gruppa går for forslaget som ble presentert i plenum av Asklund.
 2. Leie ut omsorgsleiligheter. Utleie til lag og foreninger. Utleie av lager.
 3. Trafikksikkerhet ­ gratis skoleskyss. Motivere til lokalpolitisk engasjement.

Gruppe 2:

 1. Interessant, gjennomtenkt, vil beholde kontroll. Gir eieforhold. Kan vi få med omsorgsboligene? 1000 aksjer selges lett. Positivt! Er det nok interesse for utleie?
 2. Utleie av rom til eldre. Fotpleier, frisør ( 1 dag i uka). “ Skage” ­ tilskudd fra frivillighet Norge ­ Frivillighetssentral. Korttidsutleie. Dagtilbud demente. Base for vaktmestertjenester. Barnehage. Midlertidig skole. Lørdagstreff ­ frivillig. Skyssing. Kursvirksomhet. Service uten å dra til byen. Primært helse.
 3. Skole/barnehage. Internett/bredbånd. Drosjeløyve!

Gruppe 3:

 1. Har vi noe alternativ? Må slå til mens vi har anledning! Kapital over 1 mill ­ mer er bare en fordel. Gode forslag til vedtekter i aksjeselskap. Enkel og “ renslig” måte å få inn penger på! Donering/gaver er fortsatt mulig? Forenklinger i lovverket gjør at det er enklere/rimeligere enn før med aksjeselskap ­ en god måte å gjøre dette på! Hva med disponering av kjelleren? Forhandlingsgrunnlag opp mot kommunen?
 2. Hvordan generere inntekter ­ hva kan vi fylle huset med? Dagsenter ( jmf Skage) inkludert matsalg? Frivillighet gir noe drift? Utleie i jaktsesong/turisme? Også til fiskere sommerstid? Samarbeid med private næringsdrivende ­ fiskebåter, jaktrettigheter, annet? Mat? Ønsket: eldreboliger ( men når eldre først flytter hjemmefra er det som regel pga av behov for omsorg/tilsyn/pleietjenester: vil de få det? ) Og er det da behov for omgjøring av feks rominndeling? ­ eks omgjøring til boenheter/leiligheter. Kombinere utleie av rom og/el leiligheter ­ med utleie til selskaper o.l. pluss dagsenter? Hybelhus til studenter/skoleungdom? Busskorrespondanse OK. ( dvs burde vært buss også kveldstid?) Private omsorgstjenester i regi av Trude Wester ­ praktisk bistand/hjemmehjelpstjenester? Kombinert med utleie. ( Er ideen om å flytte barnehagen til bo og velferdssenteret skrinlagt en gang for alle? ) Frivillighetssentral. Større boenheter for feks sykehusansatte?
 3. “Heimen”. ­ inkludert å fylle huset med liv og røre ( og penger?)Gang og sykkelsti? Ivareta nærbutikken? ­ den er sentral for mange på øya! ( går med underskudd??)

Gruppe 4:

 1. Ja til aksjeselskap ­ tenker to selskap, ett til eiendom og ett til drift.
 2. Frisør, fotpleie, drosje. Hva med eiendomsskatt? Behov økende for eldreomsorg? Frivillighetssentral med søknad om tilskudd?
 3. Jobbe for det nye skolebygget! Jobbe med transport på Otterøya. Tilbringertjenester.

 

Gruppe 5:

 1. Positive til AS, men med klausul og krav om driftsstøtte fra kommunen. Dette da kommunen vil spare store utgifter ved en overtagelse ( driftsstøtte minst 5 føsret år)
 2. Legge barnehagen der? ( for å unngå at planene om oppvekstsenter går på bekostning av ungdomsskolen). Kombinasjon barn ­ eldre. Kan være gunstig for begge parter. Eldrekollektiv ­ utleie til friske eldre. Kjøkkenhage og sosialt. Omsorg med kollektiv vinkling ­ ikke en konkurranse til kommunen, men et alternativ til en annen gruppe. Her vil kommunen spare reiseutgifter til hjemmepleiere. Friske eldre.
 3. Bevare barnehage og skole. Det står for mange gode hus tomme ­ kunne vi fått et kommunalt vedtak som sikrer en slags boplikt på de mest sentrale områdene? mer fartskontroll. Hytteeiere støtte opp om AS Heimen. Universell utforming av naturområder ( eldre og handicappede). dekorere brannmur på heimen med “ Velkommen til Otterøya”. Internett.

Gruppe 6:

 1. Ja det er verdt å prøve dette i 3 år. Men mange spørsmål knytte til dette.
 2. Kjeller ubrukt ­ leie ut til skytterlag. Fortsatt utleie til hjelpemiddelsentralen. Ikke konkurrere med frivillige lag og organisasjoner!
 3. Jobbe mer opp mot kommunestyret og Otterøyrådet. Fremtiden til skolen.

 

Gruppe 7:

 1. OK med aksjeselskap. Otterøy bør beholde Heimen ­ god ide med aksjeselskap ­ spesielt om det er nok folk som vil leie plass.
 2. Dagtilbud, lavterskeltilbud, bofelleskap for selvhjulpne eldre ( evt med tilsyn). Matservering. Rehabilitering ( som Kastvollen), evt supplement til rehabiliteringsavdeling i namsos ­ som avlastning. Penger til utleie av lagerplass. Hjelpemiddelsentral. Bedriftshelsetjeneste. Barnehjemsinstituasjon ­ for litt mindre barn? Bostøtte til eldre som leier. Statlig tilskudd til privatisering ­ Trude Wester. galleri/souovenir/lag/foreninger driver ulike dager? Husflid og kafe.
 3. Barnehagebygget ­ selges på privatmarkedet? Evt benyttes til institusjon/kafe/museum/bedrift. Opprettholde dagens tilbud ­ f.eks. butikken.

 

Gruppe 8:

 1. Gruppa støtter forslag om aksjeselskap og overtakelse av bygget. ( alternativet er dårlig ­ huset blir solgt). Vi tror det er mulig å få inn aksjekapital på 1 mill kr.
 2. Utleie til forskjellige aktiviteter. Dagtilbud. Fysioterapeut. Frisør. En plass å treffes ­ lesesirkel. Middagsservering ved saniteten.
 3. Otterøy Kulturforum prioriterer arbeid med Heimen. Skape samhold og felles aktivitet på otterøya. Arbeide med det som er felles for oss. Barne ­ og ungdomsskolen, barnehagen, Heimen, butikken. Legge til rette for at folk trives her.

 

Gruppe 9:

 1. Sikker på at det ikke blir noe problem å få inn aksjekapitalen. Veldig godt utgangspunkt fra Siri og Svein. Meget bra med felles eierskap ­ ansvarsfølelse og videreføre allerede innarbeidede rutiner ( blant annet saniteten). Godt planlagt og gjennomarbeidet.
 2. For matsalg ala Skage ­ ta kontakt med Flåtter på Skage. Stimulere til bolyst, trivsel og til at noen vil leie trygdeboligene. Videreutvikle treningsrom/solarium/veiledet trening. Kurs og konferansesenter ­ leie rom, flerdagerskurs. Frisør ­ en kontordag? Fotpleie ­ en kontordag? Velværetilbud. Bofelleskap f or eldre som ikke er så glade i å være alene hjemme. Kontorlokaler for feks næringsliv ( verdens fineste utsikt). Skotthyllbane i hagen. “ livsglede” f or eldre ­ kontakt med frivilligheten, skole , institusjoner. dagtilbud ­ aktiviteter, skysstilbud. “ Omsorg for andre” ­ eget valgfag i grunnskolen ( kontakt skole ­ “ Heimen” )
 3. Fortsatt fokus på BOLYST. Otterøydagen ­ skuespill “ Arnfinn og Guro”. Samlende dag for hele øya. Ikke konkurranse til Skomsvolldagen evt et samarbeid? bevare nærbutikken ­ kafe, fiskefilial ( ferskfisk ­ lennavik). Oppfølging av nærbutikken fra lokalbefolkningen. Lokalproduserte produkter i butikken ­ identitet, flere turister som stopper! Videre arbeid med bredbånd!

 

Gruppe 10:

 1. Vi er enig ei tankegangen og måten å ta over huset på. At ingen må eie mer enn 20% ­ alle har et eierforhold til huset. Hva gjøres med aksjer når eieren dør?
 2. Eldreomsorg, skape arbeidsplasser, lokal arbeidskraft ­ frisør, fotpleie, fysioterapeut, trimstudio, salg av middag 1 dag i uka. Frivillighetssentral, utleie til selskaper, bringing av middag til hjemmeboende, dagtilbud, kursvirksomhet.
 3. Gang og sykkelveg fra skolen 4 km i begge retninger. Involvere seg i renovering av Otterøy Oppvekstsenter, dempe konflikten mellom hjortejegere og innbyggere på Otterøya slik at det er mulig for alle å bevege seg trygt i naturen her under jakta.